Author(s)
DOI
10.20507/MAIJournal.2023.12.2.10
Article type
DOI
10.20507/MAIJournal.2022.11.2.1
DOI
10.20507/MAIJournal.2021.10.1.5
Start page
41
End page
45
DOI
10.20507/MAIJournal.2018.7.2.6
DOI
10.20507/MAIJournal.2017.6.1.7
Start page
82
End page
94